นวัตกรรมล้ำหน้ำของ Tetra Pak ที่นิทรรศกำรครบรอบ 25 ปีหอกำรค้ำไทย-สวีเดน

เต็ดตรำ แพ้ค บริษัทชั นน้ำระดับโลกซึ่งมีจุดก้ำเนิดจำกสวีเดนจะแสดงนวัตกรรมล่ำสุดในกระบวนกำรผลิตและบรรจุภัณฑ์ส้ำหรับอำหำรในนิทรรศกำรครบรอบ 25 ปีหอกำรค้ำไทย-สวีเดนภำยใต้ชื่อ “เหนือกว่ำนวัตกรรม” (Beyond Innovation) ที่เซ็นทรัลเวิร์ลในวันที่ 24-26 ตุลำคม 2557

เต็ตตรำ แพ้ค เริ่มธุรกิจเมื่อกว่ำ 60 ปีที่แล้วในช่วงต้นทศวรรษที่ 50 นับเป็นบริษัทแรกๆ ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ส้ำหรับนมปัจจุบันนี Tetra Pak เป็นบริษัทระดับสำกลเพียงบริษัทเดียวในโลกที่ให้บริกำรครบวงจรด้ำนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนกำรแปรรูป ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ กำรบรรจุหีบห่อ และกำรวำงแผนและจัดกำรให้แก่โรงงำนผลิตอำหำร โดยด้ำเนินธุรกิจอยู่ในกว่ำ 170 ประเทศทั่วโลก

Tetra Pak เชื่อว่ำอนำคตของอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมต่ำงๆ ของเต็ดตรำ แพ้คขึ นอย่กับแนวโน้มหลักสำมประกำร คือ ลักษณะของประชำกรผู้บริโภคเทคโนโลยี และควำมตระหนักในด้ำนสิ่งแวดล้อม

ในฐำนะส่วนหนึ่งของแนวคิดด้ำนนวัตกรรมของหอกำรค้ำไทย-สวีเดน Tetra Pak จะจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ได้รับรำงวัลมำแล้วดังนี
– Tetra Brik® Aseptic Edge – บรรจุภัณฑ์ที่กวำดถึง 10 รำงวัลตั งแต่เปิดตัวในปี 2553 – Tetra Evero® Aseptic – ได้รับรำงวัล International Forum Packaging Design Award ในปี
2557
– Tetra Prisma® Aseptic 330 DreamCap™

(ซึ่งได้รับกำรออกแบบให้มีสีเหลืองและน้ำเงินตำมสีของธงชำติสวีเดน) บริกำรให้กับผู้เยี่ยมชมภำยในงำนอีกด้วย

ในงำนนี ขอเชิญชวนประชำชนทั่วไปเข้ำมำเรียนรู้นวัตกรรมกำรผลิตและบรรจุภัณฑ์ระดับโลกของบริษัทได้ ซึ่งนวัตกรรมเหล่ำนี ได้มีส่วนช่วยปกป้องอำหำร ผู้คน และสิ่งแวดล้อมมำกว่ำ 6 ทศวรรษ
โดยไฮไลท์ที่ส้ำคัญในนิทรรศกำร The World of Possibilities, the World of Protection ของ เต็ดตรำ แพ้ค คือ
– ร่วมถ่ำยภำพกับบรรจุภัณฑ์เต็ดตรำ แพ้คและแชร์บนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Facebook หรือ
Instagram) เพื่อรับภำพโพลำรอยด์และน้ำดื่มที่บรรจุในกล่อง Tetra Prisma Aseptic อันทันสมัยของเรำ
– และอย่ำพลำดกำรแสดงพิเศษบนเวที โดยศิลปินวำดภำพด้วยทรำยระดับแนวหน้ำของเมืองไทยจะมำบอกเล่ำเรื่องรำวกำรเดินทำงกว่ำ 60 ปีของ Tetra Pak กำรสำธิตกำรท้ำอำหำรสวีเดนโดยเชฟชื่อดัง และวงดนตรีที่ใช้เครื่องเคำะจำกวัสดุที่น้ำกลับมำใช้ใหม่ เช่น กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น

“เต็ดตรำ แพ้ค ภูมิใจที่เรำเป็นส่วนหนึ่งของหอกำรค้ำไทย-สวีเดนตั งแต่เมื่อครั งเริ่มจัดตั งในไทย เรำขอแสดงควำมยินดีกับหอกำรค้ำไทย-สวีเดนในโอกำสกำรฉลองครบรอบ 25 ปีในปีนี เรำหวังว่ำกำรฉลองในครั งนี จะช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยและสวีเดนและในเวลำเดียวกันจะเป็นโอกำสอันดีของชำวไทยที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและนวัตกรรมของสวีเดนได้มำกขึ น” กลอยตำ ณ ถลำงผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร บริษัทเต็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จ้ำกัดกล่ำว

ส้ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือกำรขอสัมภำษณ์ ติดต่อ
คุณปีเตอร์ บียอร์ค
ผู้อ้ำนวยกำร หอกำรค้ำไทย-สวีเดน
[email protected]
02 3545229-31
มือถือ 0897740118
www.swecham.com

คุณคริสเตอร์ นิลสัน
กรรมกำรด้ำนสื่อสำรมวลชน หอกำรค้ำไทย-สวีเดน
[email protected]

มือถือ 081 833 2806
คุณฐำปนี จันทร์หอม
ผู้จัดกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร[email protected]
มือถือ 081 811 2414

Share:

More Posts

Event recap: CEO, Atlas Copco Group Webinar

Atlas Copco´s decentralised and collaboration-based approach to driving innovation and reaching sustainability goals has been at the heart of last week’s webinar. Over 100 participants participated

SweCham
Premium Plus Partners