Loading
http://swecham.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/thailand_bangkok_wallpaper_banner_20160422225553892slideshow.jpglink
http://swecham.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/bangkok-airport-to-city-townslideshow.jpglink

«
»
  1. 4
  2. 5
You are here: Home

News Highlights

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตของการเดินทางทางอากาศสูงกว่า 10% ต่อปีในหลายปีที่ผ่านมา ที่จริง แล้ว ภูมิภาคนี้ได้กลายเป็นตลาดการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซาบเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาสำหรับสนับสนุนบริษัทต่างๆในตลาดการขนส่งทางอากาศเพื่อทำให้พวกเขา สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจในด้านการจัดการจราจรทางอากาศ การสนับสนุนท่าอากาศยาน การรักษาความ มั่นคงและทางเลือกในการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง องค์การการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO ประมาณว่าการจราจรทางอากาศในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2030 ด้วยการเติบโตในระดับนี้ อุตสาหกรรมการบินยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายด้าน…
อัลฟ่า ลาวาล ซึ่งเป็นผู้นาระดับโลกในด้านการถ่ายโอนความร้อน การแยกสารด้วยการหมุนเหวี่ยง และการจัดการของเหลว ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของงานฉลองครบรอบ 25 ปีหอการค้าไทย-สวีเดนที่เซ็นทรัลเวิร์ล โซน Eden 1 ในประเทศไทย ในวันที่ 24-26 ตุลาคม บริษัทจะแสดงเทคโนโลยีที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมซึ่งช่วยเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ด้วยการสร้างสรรค์สภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นในทุกวันของการปฏิบัติงานในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอาหาร…
เต็ดตรำ แพ้ค บริษัทชั นน้ำระดับโลกซึ่งมีจุดก้ำเนิดจำกสวีเดนจะแสดงนวัตกรรมล่ำสุดในกระบวนกำรผลิตและบรรจุภัณฑ์ส้ำหรับอำหำรในนิทรรศกำรครบรอบ 25 ปีหอกำรค้ำไทย-สวีเดนภำยใต้ชื่อ “เหนือกว่ำนวัตกรรม” (Beyond Innovation) ที่เซ็นทรัลเวิร์ลในวันที่ 24-26 ตุลำคม 2557 เต็ตตรำ แพ้ค เริ่มธุรกิจเมื่อกว่ำ 60 ปีที่แล้วในช่วงต้นทศวรรษที่ 50 นับเป็นบริษัทแรกๆ…
มหาวิทยาลัย KTH ในสตอกโฮล์ม เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสวีเดน ซึ่งผลิตผลงานวิจัยมากถึงหนึ่งในสามของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัยของสวีเดน KTH ให้ความสนใจประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก โดยทางมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-สวีเดนอีกด้วย ในนิทรรศการ KTH หวังที่จะพบกับผู้ที่สนใจอยากศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศสวีเดนและโดยเฉพาะที่ KTH แต่ทาไมเราควรจะไปเรียนที่ KTH ล่ะ? “เราเป็นตัวเลือกที่แตกต่างเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก (KTH ถูกจัดที่อันดับ…
ในโอกาสที่หอการค้าไทย-สวีเดนฉลองครบรอบ 25 ปีด้วยนิทรรศการ “เหนือกว่านวัตกรรม” (Beyond Innovation) ที่กรุงเทพ สาหรับ DIAKRIT แล้ว พวกเขาต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบ รนด์ของเขาในเอเชียและยังคงต้องการให้ตลาดรู้ว่าพวกเขากาลังต้องการผู้ที่มีความสามารถใน เอเชียมาร่วมงาน เกี่ยวกับหัวข้อของงานนั้น นักออกแบบและนักพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตอลสาหรับภาค อสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาสามารถตีโจทย์ได้ถูกต้อง DIAKRIT จัดนิทรรศการได้ตรงตามที่ หอการค้าไทย-สวีเดนอยากที่จะนาเสนอบริษัทที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาตลาด ด้วยทางเลือกสาหรับอนาคต…
Press Release 20 October 2014 The Asia-Pacific region has over a number of years experienced an over 10 per cent…

Contact Address

Thai-Swedish Chamber of Commerce
34 C.P Tower 3, 9th Floor Building A, Phayathai Road, Khwang Tungphayathai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: +66 (0) 2354 5229-31
Fax: +66 (0) 2354 5232
E-mail: contact@swecham.com

Subscribe to mailing list

:

First Name:

Last Name:


LAT: 13.757857     LON: 100.533715